ابزار هدایت به بالای صفحه

مهندسی کامپیوتر - مقالات و آموزش - دانلود مقالات معتبر isi - محاسبه ی نمره ی تراز - نمره - میانگین - واریانس - آزمون وکالت 93
 
مهندسی کامپیوتر - مقالات و آموزش - دانلود مقالات معتبر isi
محاسبه ی تراز آزمون وکالت 93 - محاسبه ی رتبه آزمون وکالت 93
سلسه یادداشت های موفقیت درآزمون وکالت ۹۳ هفته سی وهفتم : انتخاب کانون وکلای مطلوب و راهکارهای موفقیت

دریافت نسخه PDF این مطلب

به نام خدا

سلسه یادداشت های موفقیت درآزمون وکالت ۹۳

هفته سی وهفتم : انتخاب کانون وکلای مطلوب و راهکارهای موفقیت

ثبت نام آزمون وکالت ۹۳ از تاریخ ۹۳/۰۷/۱۴ آغازشده و تا ۹۳/۰۷/۲۳ ادامه خواهد داشت. مهمترین دغدغه ی داوطلبان در این زمان، انتخاب کانونی است که در مجموع تمام شاخص های مورد نظر آنها را برای قبولی دارا باشد. دراین یادداشت تلاش داریم ازجهات و زوایای مختلف داوطلبان گرامی را در انتخاب کانون مطلوب و افزایش شانس قبولی، همراهی نماییم.

 منبع : موسسه طرح نوین اندیشه


**********************************************

اول) شاخص های انتخاب

دریادداشت هفته سی و یکم به تفصیل دراین خصوص صحبت کردیم لیکن جهت یادآوری فقط عناوین مذکور را مجدداً بیان می کنیم :

۱- شاخص” محل اقامت یا سکونت “

۲- شاخص “نزدیکی به محل اقامت یا سکونت”

۳- شاخص ” قدمت”

۴- شاخص “امکانات” 

۵- شاخص ” نزدیکی فرهنگی ، زبانی و قومی”

۶- شاخص ” اشتغال  و پیشرفت”

۷- شاخص” استقلال “

۸- شاخص ” احتمال قبولی و موفقیت “

۹- شاخص ” خانواده “

۱۰- شاخص” سن “

توجه : جهت دریافت توضیحات بیشتر لطفاً به سایت طرح نوین، یادداشت هفته سی ویکم با عنوان”شاخص های انتخاب کانون وکلای مطلوب” مراجعه فرمایید.

 

 

دوم) ملاک پذیرش

همانطور که می دانیم درسالهای گذشته مبنا ومعیار پذیرش داوطلبان، “میانگین نمره” بود. در این روش، ابتدا درصد داوطلب در هر درس، در ضریب مربوطه، ضرب می شد. سپس مجموع  نمرات حاصــــله با یکدیگر جمع و در نهایت تقسیم بر ۱۳ (جمع ضرایب) می شد و نمـــره ی حاصله، میانگین

درصدهای داوطلب می شد مثلاً ۵۷% .

درسال۹۲، سازمان سنجش تغییر رویه داد و از روش “تراز نمره” استفاده نمود. دراین روش  از فرمول ذیل استفاده می گردد :

(SD) انجراف معیار÷ میانگین نمره سایرداوطلبان نمره ی داوطلب = Z(نمره ی استاندارد)

توجه: ۵۰۰۰ عدد ثابتی است که سازمان سنجش به همه ی داوطلبان هدیه می دهد.                                                  

۵۰۰۰ + Z2000 = نمره ی تراز

مثال (۱) : در یک آزمون آسان که میانگین نمره حقوق مدنی همه ی داوطلبان ۵۰ می باشد، شماحقوق مدنی را ۸۰ درصد زده اید.

۱= ۳۰  ÷ ۳۰ = ۳۰ ÷ ۵۰ – ۸۰ = نمره ی استاندارد

۷۰۰۰ = ۵۰۰۰ + ۱ × ۲۰۰۰ = نمره ی تراز

به این ترتیب شما در این آزمون، ازحقوق مدنی ۷۰۰۰ نمره آورده اید.

مثال(۲) : در یک آزمون سخت که میانگین نمره ی حقوق مدنی همه ی داوطلبان ۲۰ می باشد، شماحقوق مدنی را ۸۰ درصد زده اید.

۲ = ۳۰ ÷ ۶۰ = ۳۰ ÷ ۲۰ ۸۰ = نمره ی استاندارد

۹۰۰۰ = ۵۰۰۰ + ۲ × ۲۰۰۰ = نمره ی تراز

به این ترتیب شما در این آزمون، از حقوق مدنی ۹۰۰۰ نمره آورده اید.

مثال(۳) : در یک آزمون معمولی که میانگین نمره ی حقوق مدنی همه ی داوطلبان ۳۰ می باشد، شما مدنی را “صفر” درصد بزنید.

۱- = ۳۰ ÷ ۳۰- = ۳۰ ÷ ۳۰- ۰ = نمره ی استاندارد

۳۰۰۰ = ۵۰۰۰ + (۱-) × ۲۰۰۰ = نمره ی تراز

به این ترتیب شما در این آزمون، از حقوق مدنی ۳۰۰۰ نمره آورده اید.

 

 

توجه:

۱ پس از محاسبه ی نمره ی تراز داوطلب در هر درس، تراز کل به روش ذیل محاسبه می گردد :

( مجموع ضرایب دروس) ۱۳ ÷  (جمع نمرات تراز هر درس پس از اعمال ضریب مربوطه)= نمره ی تراز کل

مثال: تراز نمره داوطلب در دروس مختلف به شرح ذیل است:

حقوق مدنی: ۹۰۰۰                                      آیین دادرسی مدنی: ۹۳۰۰                             حقوق تجارت: ۸۵۰۰

اصول فقه : ۷۵۰۰                                       حقوق جزا : ۸۷۰۰                                       آیین دادرسی کیفری: ۸۸۰۰

(۲×۸۸۰۰)+(۲×۸۷۰۰)+(۱×۷۵۰۰)+(۲×۸۵۰۰)+(۳×۹۳۰۰)+(۳×۹۰۰۰)= نمرات تراز پس از اعمال ضرایب

۱۷۶۰۰ + ۱۷۴۰۰+۷۵۰۰+ ۱۷۰۰۰+۲۷۹۰۰+۲۷۰۰۰=

۸۸۰۰ = (جمع ضرایب دروس) ۱۳ ÷ ۱۱۴۴۰۰ = تراز کل

۲- انحراف معیار یعنی پراکندگی نمره ی داوطلبان نسبت به میانگین نمره ی آنها درهر درس آزمون مثلاً عدد ۳۰٫

۳- به احتمال بسیار زیاد ملاک پذیرش در آزمون وکالت ۹۳ نیز “نمره ی تراز” خواهد بود.

 

سوم) رابطه ی میانگین نمره و نمره ی تراز

اصولاً میان “نمره ی تراز” و “میانگین نمره” رابطه ی “مستقیم” وجود دارد. به عبارت دیگر هرچقدر، “میانگین نمره” بالاتر باشد، “نمره ی تراز” هم بیشتر خواهد بود. به چندمثال ذیل در آزمون وکالت ۱۳۹۲ توجه کنید :

                                                                        جدول شماره(۱)

ردیف نام کانون میانگین نمره تراز نمره
۱ مرکز ۹۴/۵۳ ۸۲۸۳
۲ مرکز ۳۶/۴۸ ۸۰۲۴

                                                                       جدول شماره (۲)

۳ فارس ۴۵/۵۲ ۸۲۵۴
۴ فارس ۲۷/۴۹ ۷۷۹۵

                                                                       جدول شماره(۳)

۵ کرمان ۷۸/۴۸ ۸۰۲۹
۶ کرمان ۸۱/۴۴ ۷۴۳۷

   

                                                                       جدول شماره(۴)

ردیف نام کانون میانگین نمره تراز نمره
۷ خوزستان ۵۱/۵۱ ۸۰۶۶
۸ خوزستان ۵۹/۴۸ ۷۸۳۵

                                                                       جدول شماره(۵)

۹ بوشهر ۰۸/۴۶ ۷۵۰۵
۱۰ بوشهر ۹۳/۴۱ ۷۱۰۶

 

 

استثناء : ممکن است دربرخی موارد میانگین نمره ی علمی داوطلبان دریک کانون مساوی یا حتی کمتر لیکن نمره ی تراز آنها متفاوت باشد. به مثال ذیل دقت کنید :

                                                                  جدول شماره(۶)

ردیف نام کانون میانگین نمره تراز نمره رتبه
۱ فارس ۶۶/۵۱ ۸۱۲۶ ۱۴۸
۲ فارس ۷۴/۵۱ ۸۱۲۲ ۱۵۱

                                                                  جدول شماره(۷)

۳ مرکز ۸۲/۵۲ ۸۱۷۰ ۱۲۵۴
۴ مرکز ۸۵/۵۲ ۸۱۶۸ ۱۲۵۸

                                                                  جدول شماره(۸)

۵ بوشهر ۷۲/۴۱ ۷۱۷۵ ۷۸
۶ بوشهر ۹۳/۴۱ ۷۱۰۶ ۸۱

 

علت: تفاوت اساسی میان “میانگین نمره” و ” تراز نمره” دراینجاست. به عبارت دیگرممکن است داوطلبی در برخی دروس عملکرد بهتری داشته باشد و میانگین نمره ی او در مقایسه با رقیبش بیشتر باشد لیکن رقیب او درتمام دروس عملکرد یکسان و متعادلی دارد. دراین صورت چون جمع نمرات تراز او بیشتراست از لحاظ رتبه بندی در جایگاه بالاتری قرار می گیرد ولو اینکه میانگین نمره ی او در مقایسه با رقیبش کمتراست. بنابراین درتعارض میان “میانگین نمره” و ” تراز نمره” ، اولویت با “تراز نمره” است.

چهارم) کف نمره ی قبولی

با بررسی آخرین نمرات قبولی در کانون های مختلف، مشخص می شود حداقل نمره ی قبولی درآزمون وکالت ۱۳۹۲ بین ۵۰ تا ۵۵ درصد متغیربوده است. به عنوان نمونه عملکرد آخرین نفرات درسهمیه آزاد درچند کانون به شرح ذیل تقدیم می گردد :

                                                                  

 

                                                                   جدول شماره(۹)

ردیف نام کانون میانگین نمره تراز نمره رتبه
۱ مرکز ۸۲/۵۲ ۸۱۷۰ ۱۲۵۴
۲ فارس ۲۰/۵۳ ۸۲۳۹ ۱۲۸
۳ بوشهر ۰۸/۴۶ ۷۵۰۵ ۳۷
۴ خوزستان ۴۹/۵۲ ۸۱۸۶ ۱۲۰
۵ کرمان ۶۴/۵۰ ۷۹۷۶ ۱۶۴
۶ مرکزی ۳/۵۳ - ۲۳

توجه مهم: ” تراز نمره” در هرکانون بر اساس کیفیت علمی داوطلبان همان کانون محاسبه می گردد. بنا براین ممکن است میانگین نمره ی علمی داوطلبان در دو کانون مختلف یکسان باشد لیکن تراز نمره ی آنها متفاوت باشد. به مثال ذیل دقت کنید:

                                                                جدول شماره(۱۰)

ردیف نام کانون میانگین نمره تراز نمره
۱ فارس ۸۹/۵۵ ۸۴۶۸
۲ کرمان ۸۹/۵۵ ۸۵۴۷

                                                                 جدول شماره(۱۱)

۳ مرکز ۲۶/۵۳ ۸۳۲۲
۴ کرمان ۲۶/۵۳ ۸۲۰۱

                                                                  جدول شماره(۱۲)

۵ مرکز ۶۲/۶۲ ۹۱۴۰
۶ کرمان ۶۲/۶۲ ۹۳۰۲

بنابراین، عملکرد داوطلبان درکانون مربوطه، معیارسنجش، ارزیابی و گزینش علمی آنها خواهد بود و قابل تسری به کانون های دیگرنمی باشد.

 

پنجم ) کیفیت علمی داوطلبان در کانون های مختلف

با توجه به ظرفیت پذیرش در هرسال و سابقه ی هرکانون و کیفیت علمی دانشجویان درکانون های مختلف نمی توان به صورت دقیق ظرفیت و توانایی علمی هر کانون را مشخص نمود لیکن براساس سابقه و رویه ی چند سال اخیر می توان کانون های وکلای دادگستری را براساس انتخاب داوطلبان به گروههای ذیل تقسیم نمود :

گروه اول: کانون های وکلای مرکز، فارس، اصفهان، مازندران، خراسان و قم

گروه دوم: کانون های وکلای گلستان، گیلان، آذربایجان شرقی، البرز، کرمانشاه، همدان و مرکزی

گروه سوم: کانون های وکلای آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، زنجان و لرستان

گروه چهارم: کانون های وکلای خوزستان، بوشهر، کرمان، چهارمحال و بختیاری و کردستان

توجه : هرچند کانون مرکز در گروه اول قرارگرفته است لیکن براساس اولویت قبولی داوطلبان به چهارکیفیت تقسیم می گردد:

کیفیت عالی: شهرتهران ( بالای ۶۷ درصد)

کیفیت خیلی خوب: استان تهران (۶۷- ۶۳ درصد)

کیفیت خوب: استان های سمنان و یزد (۶۳ – ۶۰ درصد)

کیفیت متوسط: استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان (۶۰- ۵۷ درصد)

بنابراین براساس نمره ی علمی داوطلب، او دریکی از قسمت های فوق الذکر قرارخواهد گرفت. دقت کنید، در ثبت نام آزمون فقط کانون “مرکز” انتخاب می شود و تقسیم بندی ها در هنگام ثبت نام قبولی ها به ترتیب نمره و رتبه ی داوطلبان به عمل می آید.

 

ششم) ترتیب انتخاب

اصولاً داوطلبان ساکن کانون های مختلف براساس معیارها و شاخص های متفاوت انتخاب های ذیل را انجام می دهند :                                                                   

                                                                          جدول شماره(۱۳)

 ردیف نام کانون حداقل نمره ی علمی افزایش یا کاهش پذیرش کانون های جایگزین
۱ مرکز (استان تهران) ۶۷ ۲۵۰- همه کانون ها
۲ مرکز (سمنان و یزد) ۶۳ البرز،مازندران،قم، قزوین، لرستان و گلستان
۳ مرکز (هرمزگان و سیستان و بلوچستان ) ۵۷ بوشهر، کرمان و خوزستان

                                                                           جدول شماره(۱۴)

۴ آذربایجان شرقی ۵۸ ۸۰- مرکز، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزوین و گیلان
۵ فارس و کهکلویه و بویراحمد ۵۸ ۱+ مرکز، بوشهر، خوزستان و کرمان
۶ اصفهان ۵۸ ۲۰+ مرکز، چهارمحال و بختیاری، قم، مرکزی،خوزستان وکردستان

                                                                           جدول شماره(۱۵)

۷ آذربایجان غربی ۵۷ ۱۹- مرکز، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان
۸ مازندران ۵۸ ۲۰+ مرکز، گلستان، گیلان و خراسان
۹ خراسان ۵۸ ۰ مرکز، گلستان و مازندران

                                                                           جدول شماره(۱۶)

۱۰ گیلان ۵۶ ۱۰+ مرکز و اردبیل
۱۱ قزوین ۵۴ ۱۱+ مرکز، زنجان و همدان
۱۲ خوزستان ۵۴ ۰ مرکز، کرمان و بوشهر

                                                                          جدول شماره(۱۷)

۱۳ کرمانشاه و ایلام ۵۸ ۱۵- مرکز، کردستان و خوزستان
۱۴ همدان ۵۷ ۰ مرکز، لرستان، قزوین و زنجان
۱۵ قم ۵۸ ۰ مرکز، اصفهان و مرکزی

                                                                           جدول شماره(۱۸)

۱۶ کردستان ۵۵ ۱۰- مرکز و آذربایجان غربی
۱۷ گلستان ۵۷ ۵+ مرکز، مازندران، گیلان و خراسان
۱۸ اردبیل ۵۵ ۲۰+ مرکز، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و کردستان

                                                                         جدول شماره(۱۹)

۱۹ مرکزی ۵۵ ۰ مرکز، اصفهان، قم و چهارمحال و بختیاری
۲۰ بوشهر ۵۰ ۵+ چهارمحال و بختیاری، خوزستان وکرمان
۲۱ زنجان ۵۶ ۰ مرکز، قزوین و همدان

                                                                        جدول شماره(۲۰)

 ۲۲ لرستان ۵۷ ۱۰+ مرکز، خوزستان و همدان
۲۳ کرمان ۵۳ ۷- مرکز، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و بوشهر
۲۴ البرز ۵۸ ۲۰+ مرکز، قزوین، زنجان و همدان
۲۵ چهارمحال و بختیاری ۵۰ ۱۵+ مرکز و بوشهر

 

توجه: درانتخاب کانون های جانشین، شاخص هایی چون نزدیکی محل، شانس قبولی، قرابت فرهنگی و … مدنظرقرارگرفته است. بنابراین ممکن است داوطلبان فقط براساس “معیارقبولی” اقدام به انتخاب کانون ننمایند.

 

هفتم) انتخاب کانون وکلای مطلوب براساس شاخص علمی داوطلب

همانطور که درمباحث قبلی به تفصیل بحث شد، داوطلبان محترم آزمون وکالت با آشنایی با شرایط و نحوه ی برگزاری آزمون وکیفیت علمی رقبا و وضعیت پذیرش هرکانون می توانند براساس توانایی علمی و سایر شرایط شخصی، شغلی، خانوادگی و اجتماعی خود کانون وکلای مطلوب خویش را انتخاب نمایند.

توجه مهم: داوطلبانی که درآزمون انتخاب کانون وکلای مطلوب مؤسسه طرح نوین شرکت نموده اند براساس میانگین نمره ی حاصله، می توانند کانون مطلوب خود را انتخاب نمایند. بدین ترتیب:

ازآنجاییکه محتوای آزمون برگزارشده، ۵۰ درصد اول مباحث هردرس است می تواند به نوعی بیانگرکیفیت علمی دواطلبان تاکنون باشد. البته با توجه به شرایط خاص آزمون اصلی و وجوداسترس واضطراب حاکم بر جلسه ی آزمون اصلی، حداقل ۱۰ درصد ازتوانایی علمی داوطلبان تحت تأثیرقرارخواهدگرفت. بنابراین اگر داوطلبی درآزمون انتخاب کانون مؤسسه طرح نوین، میانگین نمره ی علمی ۶۵ درصد را کسب می کند احتمالاً در آزمون اصلی با همین کیفیت سؤالات توانایی پاسخگویی و کسب میانگین نمره ی ۵۵ درصد را خواهدداشت.

نتیجه ی مهم: پس اگر درآزمون انتخاب کانون میانگین نمره ی ۶۰ درصد را کسب نموده اید، بدانید که ۱۰ درصد از آن را باید کسرنمایید. بدین ترتیب میانگین نمره ی علمی شما تا امروز حدود ۵۰ درصد است واگر می خواهید در کانون مرکز و شهرهای استان تهران پذیرفته شوید حداقل باید تا آزمون اصلی ۱۵ درصد به کیفیت علمی خود اضافه نمایید اما اگر هدف شما فقط قبولی درآزمون کانون مرکز است با حدود ۱۰-۷ درصد افزایش کیفیت علمی خود امکان کسب رتبه های ۸۰۰ تا ۹۵۰ را درکانون مرکز خواهید داشت.

همین وضعیت درکانون های دیگرنیزصادق است پس ” میانگین نمره ی علمی ” شما درآزمون انتخاب کانون وکلای مطلوب مؤسسه هرچقدرباشد می بایست ۱۰ درصد آن را کم کنید و بر این اساس کانون خود را انتخاب کنید.

 

هشتم) وظایف داوطلبان تا روز آزمون وکالت ۹۳

میانگین نمره ی حاصله در آزمون انتخاب کانون، بیانگر کیفیت علمی داوطلبان تا به امروز می باشد. برهمین اساس می توان داوطلبان را به گروههای ذیل تقسیم نمود :

گروه اول: داوطلبانی که میانگین نمره ی علمی آنها بالای ۷۵ درصداست.

این گروه دروضعیت “عالی” هستند و اگر تا آزمون وکالت دچارغرور نشوند و طبق روشی که تاکنون خوانده اند، ادامه بدهند می توانند علاوه برکسب رتبه ی عالی، دربهترین شهرهای هرکانون مثل تهران، شیراز، اصفهان، ساری و … پذیرفته شوند.

گروه دوم: داوطلبانی که میانگین نمره ی علمی آنها بین ۷۵-۶۵ درصد است.

این گروه در وضعیت “خیلی خوب” هستند اما اگر می خواهند “عالی” شوند حتماً باید تا روز آزمون وکالت، حداقل ۱۰ درصد به توانایی علمی خوداضافه نمایند. در اینصورت به داوطلبان “گروه اول” اضافه خواهندشد.

گروه سوم: داوطلبانی که میانگین نمره ی علمی آنها ۶۵- ۵۵ درصد است.

این گروه فعلاً دروضعیت “خوب” هستند. احتمال قبولی آنها بسیار زیاد است لیکن اگر می خواهند به “رتبه ی مطلوب” برسند حداقل باید۱۵ درصد به توانایی علمی خود اضافه کنند.

گروه چهارم: داوطلبانی که میانگین نمره ی علمی آنها ۵۵-۴۵ درصد است.

این گروه در وضعیت “متوسط خوب” هستند. شانس قبولی دارند لیکن باید تلاش خود را بیشتر کنند و حداقل ۲۰ درصد به توانایی علمی خود اضافه نمایند. دراینصورت قبولی آنها قطعی خواهدبود.

گروه پنجم: داوطلبانی که میانگین نمره ی علمی آنها ۴۵- ۴۰ درصد است.

این گروه در وضعیت “متوسط ضعیف” هستند. شانس قبولی دارند و البته با تلاش و کوشش بیشتر می توانند حداقل ۲۵ درصد به کیفیت علمی خود اضافه نمایند. دراینصورت می توانند امیدوار به قبولی باشند.

گروه ششم: داوطلبانی که میانگین نمره ی علمی آنها ۴۰-۳۰ درصد است.

این گروه شانس قبولی حداقلی دارند مگر اینکه در مدت باقیمانده از تمام توان و انرژی خود استفاده نمایند. در اینصورت اگر تا ۳۰درصد به توانایی علمی خود اضافه کنند می توانند قبولی خود را در برخی کانونها قطعی کنند.

گروه هفتم: داوطلبانی که میانگین نمره ی علمی آنها کمتراز ۳۰ درصد است.

اصولاً این افراد شانس قبولی ندارند مگراینکه تامدت باقیمانده “معجزه” کنند و حداقل ۳۵- ۳۰ درصد به توانایی علمی خود اضافه کنند. دراینصورت می توانند امیدوار به قبولی درکانون هایی باشند که کیفیت علمی داوطلبان آنها ضعیف تر است.

توجه مهم:

۱- داوطلبان گروه های اول و دوم: می توانند طبق روش گذشته خود عمل نموده و از منابع موردنیاز هم استفاده کنند. البته استفاده از “بسته ی جمع بندی وکالت” برای این گروهها “اختیاری” است لیکن درصورت استفاده حداقل ۱۰- ۵ درصد به کیفیت علمی آنها اضافه خواهدشد.

۲- داوطلبان گروه سوم: اگر برنامه ی خاصی ندارند، پیشنهاد می شود، در ادامه ی مسیرمطالعاتی از”بسته ی جمع بندی وکالت” مؤسسه طرح نوین استفاده نمایند. دراینصورت حداقل ۱۵ درصد به توانایی علمی آنها اضافه خواهد شد.

۳- داوطلبان گروههای چهارم، پنجم، ششم و هفتم: اگر می خواهندکیفیت علمی خود را تا حد قبولی افزاشی دهند حتماً مطالعه ی “بسته ی جمع بندی وکالت” را در دستور کارخود قراردهند و مطمئن باشند ازمطالعه و تسلط ب منابع این دسته ی آموزشی ارزشمند، مأیوس نخواهندشد. اگر مطالب و نکات موجود در “بسته ی جمع بندی” را با دقت و تمرکز بالا بخوانند و به درستی یادبگیرند، حداقل ۲۵-۲۰ درصد، کیفیت علمی آنها افزایش خواهدیافت.

نهم) خاتمه

امیدواریم یادداشت امروز، برای انتخاب کانون وکلای مطلوب داوطلبان گرامی مفید و راهگشا باشد لیکن در تکمیل توضیحات قبلی ذکر نکات ذیل می تواند درموفقیت و قبولی شما مؤثر باشد:

۱-  از تاریخ ۲۱ مهر لغایت ۶ آذر ماه حداقل ۴۶ روز فرصت باقی است. اگر درمدت باقیمانده به طور متوسط روزانه حداقل ۸ ساعت مطالعه ی مفید و هدفمند داشته باشید به راحتی می توانید “بسته ی جمع بندی وکالت” را بخوانید. درصورت عدم استفاده از این بسته، توصیه اکید می شود حتماً قوانین و مقررات مهم، خلاصه نویسی و یادداشت برداریهای خود را حداقل دوبارمطالعه کنید و در نهایت، سوالات سنوات اخیر آزمون وکالت را مرور کنید.

توجه: برنامه و روش مطالعاتی بسته ی جمع بندی وکالت در سایت مؤسسه قابل دریافت می باشد.

 

۲- به ازای هر ۴۵ دقیقه مطالعه، ۱۵ دقیقه استراحت نمایید.

 

۳- مطالبی را که مسلط نمی شوید حتماً علامت بزنید تا در دوره ی بعدی مجدداً مطالعه کنید.

 

۴-  از تکرار مطالب و نکاتی که می دانید خودداری کنید و انرژی خود را صرف یادگیری و تسلط بر نکات سخت تر نمایید.

 

۵- به گونه ای مطالعه کنید که از لحاظ علمی به کیفیت حداقل ۶۰ درصد برسید. دراینصورت می توانید امیدوار به قبولی باشید.

 

۶- انتخاب صحیح کانون وکلا، نقش بسیار مهمی در قبولی شما دارد. البته پیشنهاد می گردد علاوه برشاخص قبولی، معیارهای دیگر رانیز درنظر داشته باشید.

 

۷- قابل توجه دانشجویان مؤسسه طرح نوین درتهران وشهرستانها :

الف. مطالعه ی بسته جمع بندی وکالت را طبق برنامه و روش مطالعاتی حتماً در دستور کار خود قرار بدهید.

ب. درکارگاههای آموزشی خاص و نکته و خلاصه درس شرکت کنید.

ج. دانشجویان استانهای فارس و بوشهر حتماً در کارگاههای تست زنی که در شیراز از تاریخ ۴ آبان لغایت ۱۱ آبان برگزار می شود شرکت نمایند.

د. به صورت مستمر در آزمون های آزمایشی باقیمانده شرکت کنید. غیبت در آزمون ها یعنی اذعان به ضعف و ناتوانی و ترس از مواجهه با این حقیقت. پس با قدرت و انرژی در مدت باقیمانده، نقاط ضعف خود را برطرف نموده و با اجرای برنامه آزمونها اعتماد به نفس خود را بازیابید. این تنها راه موفقیت شماست. توصیه اکید می شود ادامه ی آزمون های آزمایشی را طبق برنامه و روش مطالعاتی بسته ی جمع بندی وکالت مطالعه نمایید.

ه. علاوه برنکات مهم بسته ی جمع بندی وکالت خلاصه یادداشت ها ونکات مهم کارگاههای نکته و خلاصه درس و قوانین خاص را نیز مطالعه نمایید. در اینصورت منابع بسیار ارزشمند را مطالعه کرده اید. ضمناً مطالعه کتب و منابع اصلی، در مدت باقیمانده توصیه نمی شود.


دریافت نسخه PDF این مطلب


کلمات کلیدی

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری 92, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری 92-93, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری 92, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری 92-93, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری وزارت بهداشت, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری وزارت بهداشت, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری وزارت بهداشت, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری وزارت بهداشت, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکترا, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکترا, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکترا, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکترا, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکترا 92, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکترا 92, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکترا 92, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکترا 92, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکترا وزارت بهداشت, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکترا وزارت بهداشت, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکترا وزارت بهداشت, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکترا وزارت بهداشت, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکترا وزارت بهداشت, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکترا وزارت بهداشت, دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکترا وزارت بهداشت, دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکترا وزارت بهداشت, master, phd, azmoon, test, exam, azad, downloadآمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو